Hong Kong Welcome

香港人活動資訊

過往香港人活動

City Life Church Southampton 喺2021至2023 期間獲得英國政府撥款 (詳情請參閱呢個網頁), 令我哋可以聯同其他在英港人組織合作搞活動,歡迎及支援經BN(O) Visa 計劃嚟嘅香港人。HK Welcome 喺呢兩年間已舉辦超過50 個活動,協助移英港人適應新生活。2024年,修咸頓地方政府及漢普郡郡政府亦已批出撥款,支持HK Welcome 嘅工作。請大家繼續多多參與活動!